HomeEPPODespre noi

Envi­ron­men­tal Pol­lu­tion Pre­ven­tion Office (EPPO)

Ofi­ciul Pre­venirea Poluării Medi­u­lui este o uni­tate insti­tuţion­ală oper­aţion­ală, insti­tu­ită pe 06 mai 2010 pe lângă Min­is­terul Medi­u­lui, în con­for­mi­tate cu punc­tul 9. 8) al Reg­u­la­men­tu­lui Min­is­teru­lui Medi­u­lui, apro­bat prin Hotărîrea Guver­nu­lui Repub­licii Moldova nr. 847 din 18 decem­brie 2009.

Ofi­ciul este o sub­di­viz­iune necom­er­cială şi non­profit, care real­izează şi coor­donează proiecte în dome­niul pre­venirii poluării medi­u­lui, inclu­siv pen­tru facil­itarea creării man­age­men­tu­lui dura­bil al deşeurilor şi al sub­stanţelor chim­ice, în con­for­mi­tate cu preved­er­ile tratatelor inter­naţionale şi a Direc­tivelor Uni­u­nii Europene, avînd urmă­toarele sarcini:

  • Iniţierea, elab­o­rarea şi administrarea/​coordonarea imple­men­tării proiectelor, finanţate de insti­tuţi­ile şi orga­ni­za­ţi­ile inter­naţionale şi/​sau naţionale ori­en­tate spre imple­mentarea şi per­fecţionarea politi­cilor exis­tente în dome­niul pre­venirii poluării, dez­voltarea cadru­lui legal şi a potenţialu­lui insti­tuţional pen­tru pre­venirea poluării medi­u­lui şi sta­bilirea unui man­age­ment dura­bil al deşeurilor şi sub­stanţelor chim­ice, inclu­siv în scopul imple­men­tării Pro­gra­mu­lui Naţional privind Man­age­men­tul Dura­bil al Sub­stanţelor Chimice.
  • Colab­o­rarea cu orga­ni­za­ţi­ile inter­naţionale de spe­cial­i­tate, insti­tuţi­ile pub­lice şi pri­vate şi soci­etatea civilă din Repub­lica Moldova în scopul pro­movării şi imple­men­tării politi­cilor în dome­niul pre­venirii poluării medi­u­lui, inclu­siv man­age­men­tu­lui dura­bil al deşeurilor şi al sub­stanţelor chim­ice; colab­o­rarea şi schim­bul rec­i­proc de expe­rienţă cu proiectele sim­i­lare, iniţi­ate sau real­izate în ţările din regiune;
  • Acor­darea de con­sul­tanţă locală şi inter­naţion­ală cu privire la pre­venirea poluării medi­u­lui, inclu­siv man­age­men­tul deşeurilor, sub­stanţe chim­ice per­icu­loase etc;
  • Par­tic­i­parea la orga­ni­zarea con­fer­inţelor, sem­i­narelor, forurilor naţionale şi inter­naţionale în prob­leme privind polu­area medi­u­lui, inclu­siv man­age­men­tul dura­bil al deşeurilor şi al sub­stanţelor chimice.
  • Des­făşu­rarea altor activ­ităţi nece­sare pen­tru imple­mentarea efi­cientă a proiectelor, inclu­siv elab­o­rarea şi imple­mentarea altor proiecte de mediu.


Contacte

Tatiana Țugui

Dr. Tatiana TUGUI

man­ager al oficiului


Ofi­ciul Pre­venirea Polu­arii Mediului

Min­is­terul Medi­u­lui al Repub­licii Moldova
Str. Cos­mo­nau­tilor 9, bir 736
MD2005, mun. Chişinau, Repub­lica Moldova
Tel/​fax (+373 22) 222542

Email: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. Web: http://​www​.eppo​.md

отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Infor­matie impor­tanta

EPPO este o sub­di­viz­iune necom­er­cială şi non­profit, care real­izează şi coor­donează proiecte în dome­niul pre­venirii poluării medi­u­lui, inclu­siv pen­tru facil­itarea creării man­age­men­tu­lui dura­bil al deşeurilor şi al sub­stanţelor chim­ice, în con­for­mi­tate cu preved­er­ile tratatelor inter­naţionale şi a Direc­tivelor Uni­u­nii Europene

What we did?

01Elab­o­ra­tion of National Pro­gramme on sound man­age­ment of chem­i­cals in the Repub­lic of Moldova (20102020).

02Elab­o­ra­tion of Inte­grated Solid Waste Man­age­ment Strat­egy for the South­ern Devel­op­ment Region (20112025).

03Elab­o­ra­tion of National Waste Man­age­ment Strat­egy (20112025).

04Host­ing GHS Stock­tak­ing Work­shop for Cen­tral and East­ern Europe (1719 July 2012).

Get in touch

(+373 22) 222542

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa juridică: 9 Cos­mo­nau­tilor Str., bir 736, MD2005, mun. Chişinau, Repub­lic of Moldova

Adresa sedi­u­lui: Mit­ro­polit Dosoftei 156A, bir 310, MD2004, mun. Chişinau, Repub­lic of Moldova